Gairm an de mhoir do 'n t sluagh neimh-iompoichte

Publication Date1755
RemainderIompochadh agus bith beo. Le Richard Baxter. Eidir-theangaicht' o Ghaill-bhearla chum Gaoidheilg Albannaich, Airiartas agus costas eirionnaich dheagh-runaich oirdheirc, chum leass coitcheann gaoidhealtachd alba
Extentxlvii,[1],206p.
LocationGlasgow]
PublisherClodh bhuailt' agus r'an reic le Join Orr, Leabhair-reiceadoir. Ann Glas-gho

Author(s)

Tue Nov 28 21:14:42 CST 2023