Gairm an de mhoir do 'n t sluagh neimh-iompoichte

Publication Date1750
RemainderIompochadh Agus Bith Deo. Le Richard Baxter. Eidir-Theangaicht' o ghaill-bhearla chum Gaoidheilg Albannaich, air iartas agus costas Eirionnaich dheagh-runaich oiedheirc, chum leass coitcheann gaoidhealtachd alba
Extentlxii,[2],271,[1]p.
LocationGlasgow]
PublisherClo-Bhuailt' ann Glassacha le Roib. agus Aind. Foulis Cloifheara AN Oill-Tigh

Author(s)

Sun Dec 03 14:01:43 CST 2023